توسعه محصول- فرمولاسیون
- اصلاح فرمولاسیون
- ارزیابی اولیه فرمولاسیون شامل مطالعات پایداری اولیه
- مطالعات بالینی وپیش بالینی
- مطالعات هم ارزی زیستی