آزمون های فیزیکو شیمیایی- تعیین مقدار عناصر فلزی و فلزات سنگین
- آزمون های فیزیکوشیمیایی بر روی مواد اولیه و فراورده های دارویی، مکمل و غذایی